آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

27. مدت زماني که لازم است تا يک ماشين را تعمير کنيم ( بر حسب ساعت)، داراي توزيع نمايي با پارامتر متغیرهای تصادفی پیوسته است.

الف) احتمال اينکه مدت تعمير بيش از 2 ساعت طول کشد را به دست آوريد.

ب) احتمال شرطي اينکه مدت زمان تعمير حداقل 10 ساعت طول بکشد به شرط اينکه بيش از 9  ساعت از زمان تعمير گذشته باشد را به دست آوريد.

جواب:

(الف)                                                                                                  متغیرهای تصادفی پیوسته

(ب)                                                                                              متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir