آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

26. 12 درصد از مردم چپ دست هستند. احتمال تقريبي اين پيشامد که حداقل 20 چپ­دست در مدرسه اي که 200 دانش­آموز دارد وجود داشته باشد را به دست آوريد. فرضهاي خود را بيان کنيد.

جواب:

X را برابر با تعداد چپ دستها در نظر می گیریم.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir