آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

25. در 10000 مرتبه پرتاب مستقل يک سکه، 5800 مرتبه شير مشاهده شد. آيا منطقي است که فرض کنيم سکه سالم نيست؟ توضيح دهيد.

جواب:

احتمال چنین رخ دادی برای یک سکه سالم برابر با صفر است ولی با یک بار مشاهده نیز نمی توان نتیجه قطعی گرفت بنابراین مناسب است که آزمایش را چند بار تکرار کنیم و اگر همین نتایج به دست آمد نتیجه گیری نماییم. البته حال نیز با در نظر گرفتن  درصد خطا می توان نتیجه گیری نمود.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir