آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

23. هر قطعه اي که توسط يک کارخانه توليد می شود مستقل از يکديگر با احتمال 0.95 داراي کيفيت قابل قبول می باشد. احتمال تقريبي اينکه از 150 قطعه توليد شده حداکثر 10 قطعه غير قابل قبول باشد را به دست آوريد.

جواب:

Xرا برابر با تعداد قطعات غیر قابل قبول در نظر می گیریم؛ Xدارای توزیع دوجمله ای با پارامترهای متغیرهای تصادفی پیوسته است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir