آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

22. طول عمر تراشه هاي توليد شده توسط يک کارخانه توليد قطعات الکترونيکي داراي توزيع نرمال با پارامترهاي متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته ( بر حسب ساعت) است. احتمال تقريبي اينکه يک بسته 100 تايي از اين تراشه ها شامل 20 تراشه که طول عمرشان کمتر از متغیرهای تصادفی پیوسته است را به دست آوريد.

جواب:

اگر X برابربا طول عمر تراشه های تولید شده باشد.

متغیرهای تصادفی پیوسته

اگر Y را برابر با تعداد تراشه هایی که طول عمرشان کمتر از متغیرهای تصادفی پیوسته است در نظر بگیریم آنگاه Y دارای توزیع دوجمله ای با 0.9082=p و 100=n می باشد.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir