آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

21. يک تاس سالم هزار بار پرتاب می شود. احتمال اينکه عدد 6 بين 150 تا 200 مرتبه مشاهده شود را با تقريب به دست آوريد. اگر عدد 6 دقيقاً 200 مرتبه مشاهده شود، احتمال اينکه عدد 5 کمتر از 150 مرتبه مشاهده گردد را به دست آوريد.

جواب:

اگر  Xتعداد دفعات رخ دادن عدد 6 باشد آنگاه X دارای توزیع دوجمله ای با پارامترهای متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته و میانگین 166.67 و انحراف معیار  11.8 می باشد.

متغیرهای تصادفی پیوسته

برای حل این قسمت از دو روش می توان استفاده نمود یکی روش احتمال شرطی و دیگری با توجه به اینکه 200 مرتبه عدد 6 رخ داده است بنابراین در 800 آزمایش باقی مانده دیگر عدد 6 رخ نمی دهد پس Y دارای توزیع دوجمله ای با پارامترهای متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir