آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
20. پهناي قالبهاي ميله هاي آلومينيومي (بر حسب اينچ) داراي توزيع نرمال با متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته است. اگر حد مجاز تعيين شده براي پهناي قالبها برابر با متغیرهای تصادفی پیوسته باشد.

الف) چه درصدي از قالبها معيوب هستند؟

ب) حداکثر مقدار مجاز متغیرهای تصادفی پیوسته که باعث نمی شود بيشتر از 1 معيوب در 100 قالب داشته باشيم چقدر است؟

جواب:

(الف) ابتدا احتمال معيوب نبودن را به دست می آوريم.

متغیرهای تصادفی پیوسته

بنابراين احتمال معيوب بودن برابر با 0.095 است و در نتيجه9.5  درصد قالبها معيوب است.

(ب) یعنی خواستار آن هستیم که 99 درصد از قالبها معیوب نباشد.

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir