آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
2. سيستمي شامل يک واحد اصلي به اضافه يک واحد پشتيبان است که می تواند براي يک مدت زمان تصادفي X کار کند. اگر تابع چگال X ( بر حسب ماه) به صورت زير باشد:

متغیرهای تصادفی پیوسته

احتمال اينکه سيستم حداقل 5 ماه کار کند چقدر است؟

جواب:

ابتدا مقدار C را به دست می آوريم:

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir