آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
19. فرض کنيد طول قد (بر حسب اينچ) مردان 25 ساله يک متغير تصادفي نرمال با پارامترهاي متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته است. چه درصدي از مردان 25 ساله بيشتر از 6 فوت و 2 اينچ قد دارند؟ چند درصد از مردان بلندتر از 6 فوت بيش از 6 فوت و 5 اينچ قد دارند؟
جواب:

با توجه به اینکه هر فوت 12 اینچ است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir