آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
18. اگر 65 درصد از جمعيت يک جامعه بزرگ موافق پيشنهاد افزايش ماليات مدرسه باشند، احتمال تقريبي اينکه يک نمونه تصادفي 100 نفري شامل موارد زير باشد چقدر است؟

الف) حداقل 50 نفر موافق پيشنهاد باشند.

ب) بين 60 و 70 نفر موافق پيشنهاد باشند.

ج) کمتر از 75 نفر موافق پيشنهاد باشند.

جواب:

(الف)                                                               متغیرهای تصادفی پیوسته

(ب)                                                                                  متغیرهای تصادفی پیوسته

(ج)                                                                                                  متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir