آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

17. اگر X يک متغير تصادفي نرمال با ميانگين 12 و واريانس 4 باشد. مقدار c را چنان پيدا کنيد که P{X>c}=0.1 گردد.

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir