آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

16. فرض کنيد که X يک متغير تصادفي نرمال با ميانگين 5 است. اگر P{X>9}=0.2 باشد، Var(X) را با تقريب به دست آوريد.

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir