آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

15. مردي تلاش در زدن هدفي دارد که اگر پرتاب او در محدوده يک اينچي از هدف باشد 10 امتياز کسب می کند، اگر بين 1 و 3 اينچ از هدف باشد 5 امتياز و اگر بين 3 و 5 اينچ از هدف باشد 3 امتياز کسب خواهد کرد. اگر فاصله پرتاب از هدف به طور يکنواخت بين 0 و 10 توزيع شده باشد، متوسط تعداد امتيازها را به دست آوريد.

جواب:

اگرY  را مقدار امتیاز در نظر بگیریم.

Y

10

5

3

0

P(Y)

متغیرهای تصادفی پیوسته                   

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir