آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

14. ميزان باران سالانه (برحسب اينچ) در يک ناحيه معين داراي توزيع نرمال با متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته است. احتمال اينکه از امسال براي مدت 10 سال منتظر بمانيم تا ميزان بارندگي در سال بيش از 50 اينچ باشد را به دست آوريد. چه فرضهايي را در نظر می گيريد؟

جواب:

ابتدا احتمال اینکه بیش از 50 اينچ باران ببارد را به دست می آوریم.

متغیرهای تصادفی پیوسته

اگر Y تعداد سالهایی باشد که بیش از 50 اینچ بارندگی داشته ایم آنگاه با فرض استقلال بارندگی سالانه Y دارای توزیع دوجمله ای است.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir