آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:

13. اگر X يک متغير تصادفي نرمال با پارامترهاي متغیرهای تصادفی پیوسته و متغیرهای تصادفی پیوسته باشد، احتمالات زير را محاسبه کنيد:


الف) P{X > 5}
ب) P{4 < X < 16}
ج)P{X < 8}
د) P{X < 20}
ه)P{X > 16}

جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته) الف

  متغیرهای تصادفی پیوسته

ج) متغیرهای تصادفی پیوسته

د) متغیرهای تصادفی پیوسته

ه) متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir