آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
12. فرض کنيد X يک متغير تصادفي يکنواخت روي فاصله (1 ،0) باشد. متغیرهای تصادفی پیوسته را با استفاده از گزاره 2-1 محاسبه کرده و نتيجه را با تعريف اميد رياضي مقايسه کنيد.
جواب:

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir