آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
11. شما ساعت 10 صبح به يک ايستگاه اتوبوس می رسيد و می دانيد که اتوبوس در زماني که به طور يکنواخت بين 10 و 10:30 است به ايستگاه خواهد رسيد.

الف) احتمال اينکه بيش از 10 دقيقه منتظر بمانيد چقدر است؟

ب) اگر در ساعت 10:15 هنوز اتوبوس به ايستگاه نرسيده باشد، احتمال اينکه شما حداقل 10 دقيقه ديگر نيز منتظر بمانيد چقدر است؟

جواب:

الف )                                                                                                                      متغیرهای تصادفی پیوسته

ب) برای اینکه  حداقل 10 دقیقه دیگر منتظر بمانیم اتوبوس باید از 10:25 دقیقه به بعد به ایستگاه برسد.

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir