آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
10. اتوبوسي بين دو شهر A و B که 100 مايل از هم فاصله دارند در حرکت است. اتوبوس در محلي خراب می شود که فاصله آن تا شهر A داراي توزيع يکنواخت روي فاصله (100 ،0) است. اگر يک مرکز تعمير اتوبوس در شهر A، يکي در شهر B و يکي در نقطه وسط راه بين دو شهر A و B باشد، پيشنهاد شده است که هرگاه اين مراکز تعمير به ترتيب در 25، 50 و 75 مايلي از A باشند کارايي بيشتري خواهند داشت. آيا موافق هستيد؟ چرا؟
جواب:

اگر X را فاصله اتوبوس تا شهر و متغیرهای تصادفی پیوسته را فاصله اتوبوس تا نزدیکترین تعمیرگاه در مرحله الف و متغیرهای تصادفی پیوسته را  فاصله اتوبوس تا نزدیکترین تعمیرگاه در مرحله ب در نظر بگیریم

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته

بنابراین کارایی مرحله اول بیشتر است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir