آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی پیوسته .
.
 
سوال:
1. اگر X يک متغير تصادفي با تابع چگالي زير باشد:

متغیرهای تصادفی پیوسته

الف) مقدار Cرا به دست آوريد.

ب) تابع توزيع تجمعي X چيست؟

جواب:

الف )

متغیرهای تصادفی پیوسته

 ب)

متغیرهای تصادفی پیوسته

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir