آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

9. تابع چگالي توأم X و Y به صورت زير داده شده است:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) تحقيق کنيد اين تابع در حقيقت يک تابع چگالي توأم است.

ب) تابع چگالي کناري X را محاسبه کنيد.

ج)P{X > Y}  را به دست آوريد.                   د) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم را محاسبه کنيد.

ه) E[X] را پيدا کنيد.                                       و) E[Y] را پيدا کنيد.

جواب:

(الف)                                                                                    متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)                                                                                            متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ج)                                                           متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(د)                                                                      متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ه)                                                  متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم 

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir