آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

8. تابع چگالي توأم X و Y به صورت زير داده شده است:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) c را پيدا کنيد.          ب) توابع چگالي کناري X و Y را به دست آوريد.

جواب:

الف) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ب) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir