آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

7. دنباله اي از آزمايشهاي مستقل برنولي را که احتمال موفقيت هر کدام برابر p است، در نظر می گيريم. اگر X1 تعداد شکستها قبل از اولين موفقيت و X2 تعداد شکستهاي بين دو موفقيت باشد. تابع احتمال توأم X1 و X2 را به دست آوريد.

جواب:

آزمايش تا زماني ادامه پيدا می کند که به دومين موفقيت خود برسيم.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir