آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

6. جعبه اي شامل 5 ترانزيستور است و می دانيم 2 عدد آنها معيوب هستند. ترانزيستورها را يک به يک آزمايش نموده تا معيوبها مشخص شوند. تعداد آزمايشهايي که لازم است تا اولين ترانزيستور معيوب معلوم شود را با N1 و تعداد آزمايشهاي اضافي تا معلوم شدن دومين ترانزيستور معيوب را با N2 نشان می دهيم. تابع احتمال توأم N1 و N2  را به دست آوريد.

جواب:

N1و N2 مقادیر 1، 2، 3و 4 را اختیار می کنند.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir