آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

4. مسأله 2 را در حالت با جايگذاري تکرار کنيد.

جواب:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ب) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

و به همين ترتيب مابقي به دست می آيد.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir