آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

31. تابع احتمال توأم X و Y به صورت زير داده شده است:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) تابع احتمال شرطي X به شرط Y=i (2 ،1=i) را حساب کنيد.

ب) آيا X و Y مستقل هستند؟

ج) مقادير متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم ، متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم و متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم را حساب کنيد.

جواب:

(الف)

X

1                    2

P(X|Y=1 )

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم                  متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم


X

1                  2

P(X|Y=2)

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم                  متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب) با توجه به تابع تابع احتمال تؤام X و Y نتیجه می گیریم که از هم مستقل نیستند.

(ج)                                                                                                    متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir