آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

3. در مسأله 2 فرض کنيد که توپهاي سفيد شماره گذاري شده اند. با تعريف،

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

مطلوب است محاسبه تابع احتمال توأم

الف) Y1 و Y2                                 ب) Y1، Y2 و Y3

جواب:

(الف)

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir