آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

29. در مسأله 3، تابع احتمال شرطي Y1 به شرط الف)1= Y2  و ب) 0=Y2 را حساب کنيد.

جواب:

(الف) با توجه با تابع احتمال تؤام X و Y:

Y1

0                       1

P(Y1|Y2=1 )

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم               متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)

Y1

0                       1

P(Y1|Y2=0 )

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم               متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir