آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

28. در مسأله 2، تابع احتمال شرطي X1 به شرط الف)1= X2 و ب) 0=X2 را حساب کنيد.

جواب:

(الف) با توجه با تابع احتمال تؤام X و Y:

X1

0                       1

P(X1|X2=1 )

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم               متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)

X1

0                       1

P(X1|X2=0 )

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم               متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir