آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

27. بر اساس اطلاعات مرکز ملي براي آمارهاي بهداشتي آمريکا، 25.2 درصد مردان و 23.6 درصد زنان صبحانه نمی خورند. اگر نمونه هاي تصادفي 200 تايي از مردان و 200 تايي از زنان انتخاب شوند، احتمالهاي زير را با تقريب به دست آوريد:

الف) حداقل 110 نفر از 400 نفر صبحانه نخورند.

ب) تعداد زناني که صبحانه نمی خورند حداقل به تعداد مرداني باشد که صبحانه نمی خورند.

جواب:

اگر X و Y به ترتیب تعداد مردان و زنانی که صبجانه نمی خورند را نشان دهد آنگاه X و Y دارای توزیع دوجمله ای  با پارامترهای متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم و متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم هستند و می توانیم هر کدام را به وسیله توزیع نرمال تقریب بزنیم.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ب) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir