آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

26. رکورد بولينگ فرد A داراي توزيع تقريبي نرمال با ميانگين 170 و انحراف معيار 20 است. در حالي که رکورد بولينگ فرد B داراي توزيع تقريبي نرمال با ميانگين 160 و انحراف معيار 15 است. اگر A و B هر کدام يک بازي کنند، با فرض اينکه رکوردهاي حاصل متغيرهاي تصادفي مستقل از هم هستند، احتمالهاي زير را با تقريب به دست آوريد:

الف) رکورد A بالاتر باشد.

ب) مجموع رکوردشان بيشتر از 350 باشد.

جواب:

(الف) XA و XB به ترتیب رکورد بولینگ فرد A و B می باشد.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)                                                                           متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir