آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

25. ميزان فروش ناخالص هفتگي روزنامه فروشي متغير تصادفي نرمال با ميانگين 2200 دلار و انحراف معيار 230 دلار است. مطلوب است احتمال

الف) کل فروش ناخالص او در دو ماه آينده از 5000 دلار تجاوز کند؟

ب) فروش هفتگي حداقل در 2 هفته از 3 هفته آيند از 2000 دلار تجاوز کند؟

چه فرضهاي را براي استقلال در نظر گرفتيد؟

جواب:

  فرض می کنیم که فروش هفتگی برای هفته های مختلف از هم مستقل باشند.

 الف) با فرض اینکه هر دو ماه شامل 8 هفته است بنابراین

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

 ب) ابتدا احتمال اینکه فروش هفتگی بیش از 2000 دلار باشد را به دست می آوریم.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir