آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

24. متوسط تعداد سوانح هوايي شرکتهاي هواپيمايي تجاري در دنيا 2.2 هواپيما در ماه است. احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد.

الف) بيشتر از 2 سانحه در ماه آينده باشد.       ب) بيشتر از 4 سانحه در دو ماه آينده باشد.

ج) بيشتر از 5 سانحه در سه ماه آينده باشد.

جواب:

الف) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ب) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ج) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir