آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

23. متوسط تعداد اشتباهات تايپي در يک صفحه از مجله اي 0.2 است. احتمال اينکه يک مقاله 10 صفحه اي شامل الف) 0، ب) بيشتر از 2 غلط تايپي باشد چقدر است؟ استدلال خود را بيان کنيد.

جواب:

در اینجا 10 توزیع پواسون مستقل را با هم جمع نموده ایم.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir