آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

22. فرض کنيد که زمانهاي رسيدن متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم نفر به يک ايستگاه خدمات رساني متغيرهاي تصادفي مستقل با توزيع يکنواخت روي فاصله متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم باشند. اگر N نشان دهنده تعداد افرادي باشد که در ساعت اول می رسند، مقدار تقريبي متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم را پيدا کنيد.

جواب:

اگرA  نشان دهنده این باشد که شخص ساعت اول به ايستگاه خدمات رساني برسد.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

چون p خیلی کوچک و n خیلی بزرگ است بنابراین می توانیم متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم را با توزیع پواسون تقریب بزنیم. ( متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم)

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir