آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

20. تابع چگالي توأم X و Y به صورت زير داده شده است:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) آيا X و Y مستقل از هم هستند؟              ب) تابع چگالي X را پيدا کنيد.

ج) P{ X+Y < 1} را به دست آوريد.

جواب:

الف ) خیر مستقل نیستند.

ب) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ج) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir