آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

2. فرض کنيد 3 توپ به تصادف و بدون جايگذاري از جعبه اي که شامل 5 توپ سفيد و 8 توپ قرمز است انتخاب شود. با تعريف،

                          متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

مطلوب است محاسبه تابع احتمال توأم

الف) X1 و X2                                 ب) X1، X2 و X3

جواب:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

و به همين ترتيب مابقي به دست می آيد.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir