آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

19. اگر

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) نشان دهيد که f(x,y) يک تابع چگالي احتمال است.             

ب) E[X] را پيدا کنيد.                                     ج) E[Y] را پيدا کنيد.

جواب:

(الف) باید نشان دهیم متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم است و با توجه به اینکه متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم بنابراین متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم  و

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)                                                                                                                             متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ج)                                                                                                                               متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir