آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

18. تابع چگالي توأم X و Y به صورت زير داده شده است:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

آيا X و Y مستقل هستند؟ اگر f(x,y) به صورت زير باشد پاسخ چيست؟

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

جواب:

الف ) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

بنابراین مستقل هستند.

ب) چون متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم بنابراین X به Y بستگی دارد و مستقل نیستند.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir