آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

17. در مسأله 16، احتمال اينکه 3 پاره خط از 0 تا X، از X تا Y و از Y تا L بتوانند تشکيل اضلاع يک مثلث را بدهند پيدا کنيد. ( توجه کنيد که 3 پاره خط می توانند تشکيل اضلاع يک مثلث را بدهند اگر طول هر کدام از آنها کمتر از مجموع طول دوتاي ديگر باشد.)

جواب:

ابتدا سه شرط را به صورت زیر بازنویسی می کنیم.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir