آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

15. سه نقطه X1، X2  و X3به تصادف روي خط L انتخاب می شوند. احتمال اينکه X2بين X1 و X3 قرار گيرد چقدر است؟

جواب:

قصد داریم سه گوی X1، X2  و X3 را مرتب کنیم که برای این کار !3 حالت وجود دارد و چون می خواهیم X2 در مرکز باشد بنابراین متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم حالت وجود دارد و بنابراین احتمال مورد نظر برابر با متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir