آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

13. A و B موافقت کردند در ساعت 12:30 بعدازظهر در محل معيني با هم ملاقات کنند. اگر A در ساعتي که به طور يکنواخت بين 12:15 و 12:45 توزيع شده است به محل ملاقات برسد و B به طور مستقل در ساعتي که به طور يکنواخت بين 12 و 13 توزيع شده است به محل ملاقات برسد، احتمال اينکه فردي که اول رسيده است بيشتر از 5 دقيقه منتظر نماند را پيدا کنيد. احتمال اينکه A اول برسد چقدر است؟

جواب:

اگر X و Y به ترتيب زمان رسيدن فرد A و  فرد  B را نشان دهد آنگاه X داراي توزيع يکنواخت بين (0،60) و Y داراي توزيع يکنواخت بين (15،45) است.

در قسمت اول قصد داريم احتمال متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم يعني متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم را به دست آوريم.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir