آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

12. تعداد افرادي که در ساعات معيني وارد يک فروشگاه بزرگ می شوند يک متغير تصادفي پواسون با پارامتر متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم است. احتمال اينکه حداکثر 3 مرد وارد فروشگاه شوند به شرط اينکه 10 زن در آن ساعت وارد شده باشند را محاسبه کنيد. چه فرضهايي را در نظر می گيريد.

جواب:

فرض می کنیم تعداد مردان و زنان مستقل و دارای توزیع پواسون با پارامتر متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم  باشد.

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir