آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

11. يک فروشنده تلويزيون حساب کرده است که 45 درصد از افرادي که وارد مغازه او مي شوند يک دستگاه تلويزيون سياه و سفيد خريداري مي کنند، 15 درصد يک دستگاه تلويزيون رنگي خريداري مي کنند و 40 درصد براي وقت تلف کردن وارد مغازه مي شوند. اگر در يک روز معين، 5 مشتري وارد مغازه او شوند. احتمال اينکه او 2 دستگاه تلويزيون سياه و سفيد و يک دستگاه تلويزيون رنگي بفروشد چقدر است؟

جواب:

C, B, A به ترتيب بر خريد تلويزيون سياه و سفيد، خريد تلويزيون رنگي و وقت تلف کردن دلالت دارد. X و Y نيز به ترتيب به تعداد تلويزيون سياه وسفيد و رنگي فروخته شده اشاره دارد. با توجه به اينکه 5 مشتري وارد مغازه شده اند

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir