آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

10. تابع چگالي توأم X و Y به صورت زير داده شده است:

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

الف) P(X < Y} را محاسبه کنید.
ب) P{X < a} را به دست آوريد.

جواب:

الف  ) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

ب) متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir