آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم .
.
 
سوال:

1. دو تاس سالم پرتاب می شوند. تابع احتمال توأم X و Y را در هر يک از حالات زير به دست آوريد.

الف) X عدد بزرگ­تر روي دو تاس و Y مجموع مقادير دو تاس باشد.

ب) X عدد روي تاس اول و Y عدد بزرگ­تر باشد.

ج) X عدد کوچک­تر و Y عدد بزرگ­تر باشد.

جواب:

(الف)

X               Y

1

2

3

4

5

6

2

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

0

0

3

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

0

4

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

5

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

6

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

7

0

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

8

0

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

9

0

0

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

10

0

0

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

11

0

0

0

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

12

0

0

0

0

0

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ب)

X

Y

1

2

3

4

5

6

1

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

0

0

2

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

0

3

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

4

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

5

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

6

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

(ج)


X

Y

1

2

3

4

5

6

1

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

0

0

2

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

0

3

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

0

4

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

0

5

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

0

6

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

متغيرهاي تصادفي با توزيع توأم

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir