آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل آنالیز ترکیباتی .
.
 

فیلم حل چند تمرین منتخب آنالیز ترکیبی قسمت اول

مبلغ قابل پرداخت 900 تومان

فیلم حل تمرین منتخب آنالیز ترکیبی قسمت دوم

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir