آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 

فیلم آموزشی برآمد و فضای نمونه آزمایش ، پیشامد ،اشتراک پیشامد ها، اجتماع پیشامد ها ،متمم پیشامد ها

در این آموزش با یک مثال مباحث اجتماع پیشامدها، اشتراک پیشامدها و متمم یا مکمل پیشامدها را توضیح می دهیم


مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir