آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
9. 60 درصد از دانش آموزان يک مدرسه دخترانه انگشتر و گردنبند ندارند. 20 درصد انگشتر و 30 درصد گردنبند دارند. اگر يک دانش آموز به تصادف انتخاب شود، احتمال اينکه اين دانش آموز
الف) انگشتر يا گردنبند داشته باشد چقدر است؟
ب) انگشتر و گردنبند داشته باشد چقدر است؟
جواب:
A : پيشامد اينکه گردنبند ندارد و
B : پيشامد اينکه انگشتر ندارد.

اصول احتمال

(الف)
اصول احتمال

(ب)
اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir