آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
8. يک مغازه خرده فروشي دو نوع کارت اعتباري A و B را مي پذيرد. 24 درصد از مشتريان کارت نوع A ، 61 درصد کارت نوع B و 11 درصد هر دو نوع کارت را با خود دارند. چند درصد از مشتريان کارتي دارند که مورد قبول فروشگاه است؟
جواب:
براي اينکه کارتي مورد قبول فروشگاه باشد بايد يا از نوع A يا از نوع B باشد بنابراين بايد احتمال اجتماع A و B را بدست آوريم که با توجه به اصل جمع احتمالات داريم:

اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir