آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل اصول احتمال .
.
 
سوال:
7. فرض کنيد پيشامدهاي A و B ناسازگارند و 0.3 = P(A ) و 0.5 = ( P(B است. احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد:
الف) A يا B اتفاق افتند.
ب) A اتفاق افتد اما B اتفاق نيفتد.
ج) A و B هر دو اتفاق افتند.
وقتي دو پيشامد A و B ناسازگار هستند آنگاه اصول احتمال.
جواب:
(الف) اصول احتمال

(ب) اصول احتمال

(ج) اصول احتمال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir